Projekt skupia się na wykorzystaniu ukrytego i do tej pory mało eksponowanego dziedzictwa naturalnego obszarów rzecznych i terenów do nich przyległych w Rzeszowie i w Łucku (Ukraina). Oba miasta posiadają w tym zakresie podobny potencjał jednocześnie mierząc się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Bogactwo zasobów dziedzictwa naturalnego Rzeszowa i Łucka w znaczącej mierze skupia się wokół terenów nadbrzeżnych Wisłoka (w Rzeszowie) i Styru (w Łucku). Rzeki te, stanowiące nierozłączny element dziedzictwa naturalnego i wpisujące się w miejski krajobraz, na przestrzeni lat wielokrotnie były modyfikowane i podejmowano liczne inicjatywy w kierunku ich zagospodarowania; nadal odgrywają znaczącą rolę w życiu i funkcjonowaniu miast i ich mieszkańców.

Promowanie i ochrona terenów przybrzeżnych Rzeszowa i Łucka, przyczyni się do podkreślenia ich funkcji: estetycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Głównym zadaniem Rzeszowa (jako partnera projektu) będzie stworzenie w pobliżu rzeki Wisłoka dwóch łąk kwietnych oraz oznakowanie ich QR kodami. Łuck (jako lider projektu) zaplanował wybudowanie molo na rzece Styr oraz oznakowanie QR kodami najcenniejszych zasobów dziedzictwa naturalnego.

Nadrzędnym celem podejmowanych w ramach projektu działań jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka poprzez promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczego miejskich rzek i terenów nadbrzeżnych. Projekt przewiduje rozszerzenie współpracy transgranicznej partnerów projektu poprzez uczestnictwo ich przedstawicieli w wizycie studyjnej w Rzeszowie, wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dzielenie się najlepszymi praktykami w  tym zakresie, szkolenia.

 

Łąki kwietne, to nie tylko pięknie pachnące kwietne kobierce, ale przede wszystkim różnorodne, tętniące życiem zbiorowiska roślinne, które są schronieniem dla drobnych zwierząt, jak żaby, jeże czy jaszczurki. Mogą one stanowić środowisko życia nawet dla 300 różnych gatunków roślin i zwierząt – są bazą pokarmową, schronieniem i miejscem zimowania. Łąki są także wspaniałym pożytkiem dla owadów, zapewniając im pokarm przez wiele miesięcy, dzięki różnym porom kwitnienia poszczególnych roślin. Rośliny tworzące łąkę posiadają bardzo rozwinięty system korzeniowy dzięki któremu są w stanie „wyłapywać” i magazynować duże ilości wody opadowej i dzięki temu nie wymagają podlewania. Duża powierzchnia liści pomaga w akumulacji pyłów zawieszonych w powietrzu przyczyniając się do zmniejszenia efektu smogu. Dzięki transpiracji obniżają temperaturę powietrza, poprawiają wilgotność i mikroklimat otoczenia.

Zakładane przez nas łąki kwietne powstają dla zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności flory i fauny miasta Rzeszów. Dają one także możliwość bliższego obcowania z naturą, poznania rzadkich gatunków roślin. Zioła, pachnące i kolorowe kwiaty, brzęczące owady, śpiewające patki to niezapomniane wrażenia estetyczne, sensoryczne i terapeutyczne. Na naszych łąkach kwietnych rosną m.in.: mak polny, chaber bławatek, złocień właściwy, koniczyna łąkowa, naparstnica, maciejka, czarnuszka, onętek, nagietek i inne.

Podsumowując, zakładając łąki kwietnie w miastach, poprawiamy jakość życia mieszkańców, ponieważ:
• łąki kwietne pomagają ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu – filtrują powietrze, obniżają temperaturę, poprawiają retencję wód opadowych – dzięki łące kwietnej woda deszczowa nie odpływa tak szybko;
• łąki pełne kwiatów są tańsze w utrzymaniu niż trawnik i biologicznie o wiele bardziej różnorodne;
• nie wymagają tak częstej pielęgnacji i dużej ilości wody, jak trawniki;
• łąka kwietna stanowi schronienie dla wielu zwierząt żyjących w mieście, przyciąga motyle, pszczoły, ptaki;
• założenie łąki kwietnej jest jednym z łatwych sposobów wspierania bioróżnorodności.

ŁĄKI KWIETNE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” w październiku 2021 r. zostały założone nowe łąki kwietne o łącznej  powierzchni 400 m2. Pierwsza łąka o powierzchni 200 m2 została założona na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie, a druga o powierzchni 200 m2 w okolicach rezerwatu przyrody Lisia Góra. Założenie łąki kwietnej obejmuje kolejno takie czynności jak: zdjęcie darni, spulchnienie wierzchniej warstwy gleby, dowóz ziemi i jej rozplantowanie, nawożenie, wysiew mieszanki, wałowanie i podlewanie. Mieszanka nasion użytych do siewu zawierała gatunki roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich, zapewniających długi okres kwitnienia. Dodatkowo w każdej lokalizacji zostały umieszczone tabliczki informacyjne z nazwą projektu i informacją o dofinansowaniu, które zawierają kody QR przenoszące do podstrony projektu, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o działaniach projektowych.

Zakładane łąki kwietne powstają dla zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności flory i fauny miasta Rzeszów. Stanowią ostoję dla ponad 30 gatunków roślin jednorocznych i wieloletnich oraz są bazą pokarmową dla owadów, ptaków, gadów i drobnych ssaków Dają one także możliwość bliższego obcowania z naturą, poznania rzadkich gatunków roślin. Zioła, pachnące i kolorowe kwiaty, brzęczące owady, śpiewające patki stanowią źródło bogatych wrażeń estetycznych, sensorycznych i terapeutycznych. Na naszych łąkach kwietnych rosną m.in.: mak polny, chaber bławatek, złocień właściwy, koniczyna łąkowa, naparstnica, maciejka, czarnuszka, onętek, nagietek i wiele innych gatunków.